Thông tin hữu ích

/Thông tin hữu ích

Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa

14/03/2016|

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa.

Theo đó, người kinh doanh vận tải hàng hóa có nghĩa vụ lập giấy vận chuyển theo mẫu, vận tải hàng hóa đến điểm đến và bảo đảm thời gian vận tải […]

Việt Nam và việc tham gia Công ước BWM 2004 của IMO

10/03/2016|

Ngày 13/02/2004, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Công ước về kiểm soát và quản lý nước dằn, cặn tàu, năm 2004, gọi tắt là Công ước BWM, 2004. Công ước này sẽ có hiệu lực sau 12 tháng, kể từ khi thỏa mãn đủ 2 điều kiện (1) có 30 […]

Việt Nam và việc tham gia Công ước BWM 2004 của IMO

10/03/2016|

Việt Nam và việc tham gia Công ước BWM 2004 của IMO

BWM 2004(Công ước quốc tế về kiểm soát,quản lý nước dằn & cặn lắng của tàu)

10/03/2016|

BWM 2004(Công ước quốc tế về kiểm soát,quản lý nước dằn & cặn lắng của tàu)

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 88/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ […]

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY THAM GIA HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM, CỨU NẠN HÀNG HẢI

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 93/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY THAM GIA HOẠT […]

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật […]

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 83/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn […]

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

09/03/2016|

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 132/2015/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]

Hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế

09/03/2016|

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4943/TCT-KK
V/v hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục […]