Thông tin hữu ích

/Thông tin hữu ích

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

09/03/2016|

THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1601/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

[…]

THÔNG TƯ HƯỚNGDẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

09/03/2016|

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 57/2015/TT-BCA
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNGCƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày […]

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ VÀ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ Y TẾ KHÁM SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LÁI XE

09/03/2016|

BỘ Y TẾ –
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT
Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE, VIỆC KHÁM SỨC KHỎE […]

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ

09/03/2016|

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/2015/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ […]

THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 75/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật […]

LUẬT KẾ TOÁN

09/03/2016|

QUỐC HỘI

__________

 

Luật số: 03/2003/QH11

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

LUẬT

KẾ TOÁN

 

Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động […]

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

09/03/2016|

LUẬT

BẢO HIỂM XÃ HỘI

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày […]

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

09/03/2016|

QUỐC HỘI
——–Luật số: 95/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

BỘ LUẬT

HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Bộ luật hàng hải […]

Bộ Luật Lao Động

09/03/2016|

QUỐC HỘI

______

 

Luật số: 10/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

BỘ LUẬT

LAO ĐỘNG

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

          Quốc hội ban hành Bộ luật […]

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

09/03/2016|

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 60/2015/TT-BGTVT
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 63/2014/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH […]