Thuế suất từ một điểm nằm trên một tuyến vận tải đến một điểm trên một tuyến vận tải khác được công bố trong một biểu thuế.