Theo phương pháp kiểm soát hàng tồn kho này, khâu nhập kho là rất nhỏ hoặc không tồn tại; container là nhà kho di động và phải đến “kịp lúc”, tức là không quá sớm cũng không quá muộn.