Thay vì xây dựng một nền tảng blockchain riêng, Trung Quốc muốn tạo ra một nền tảng “All in One”, điểm kết nối chung cho mọi chuỗi blockchain khác.